Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I

Úvodné ustanovenia a definície

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť SAZATECH, Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 50039164, DIČ: 1121258677, IČ DPH: SK1121258677, adresa elektronickej pošty: info@sazatech.sk, telefonický kontakt: 0911 237 943 (ďalej len „Poskytovateľ“), poskytuje produkty a služby webových portálov registrovaným alebo neregistrovaným príjemcom služby (ďalej len „Príjemca“). Uvedené služby majú charakter služieb informačnej spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 22/2004 Z.z.“). 

1.2. Tieto VOP upravujú aj niektoré podmienky súvisiace s nákupom predplatného periodika Odpadové hospodárstvo.

1.3. Príjemcom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva alebo žiada o užívanie služby informačnej spoločnosti, poskytované Poskytovateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej na diaľku, podľa týchto VOP. Príjemcom sa rozumie neregistrovaný príjemca, registrovaný príjemca bez plateného prístupu, ako aj registrovaný príjemca s plateným prístupom.

1.4. Ak ide o Príjemcu, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, považuje sa za spotrebiteľa a vzťahujú sa naňho aj časti týchto VOP upravujúce spotrebiteľské vzťahy. Na Príjemcu, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahujú časti týchto VOP upravujúce spotrebiteľské vzťahy. 

1.5. Príjemca je povinný sa pred začatím užívania Služieb oboznámiť s aktuálnou verziou VOP. V prípade, ak Príjemca začne užívať Služby alebo v užívaní pokračuje, vyjadruje tým súhlas s VOP a to buď potvrdzujúcim úkonom (prezeraním aj bezplatne verejne prístupného obsahu) v prípade neregistrovaného Príjemcu, či výslovne pri registrácii alebo pri vypĺňaní objednávky. V prípade nesúhlasu s VOP je osoba povinná zdržať sa užívania Služieb, a to aj užívania voľne verejne prístupného obsahu.

1.6. Službou sa rozumejú produkty a/alebo služby poskytované Poskytovateľom Príjemcovi buď bezodplatne (základný rozsah Služieb dostupný na Portáli bez potreby úhrady Predplatného) alebo za odplatu (platený rozsah Služieb dostupný na Portáli po úhrade Predplatného). Poskytovateľ poskytuje okrem možnosti prístupu k bezplatnému verejne prístupnému obsahu možnosť prístupu k ďalšiemu obsahu Portálu, napr. články, komentáre a iné informácie. Poskytovateľ poskytuje možnosť zúčastňovať sa diskusií na diskusných fórach. Podmienky užívania jednotlivých služieb sú uvedené v týchto VOP a príslušných cenníkoch, pričom tieto dokumenty môžu byť Poskytovateľom priebežne zmenené a aktualizované. 

1.7. Užívanie Služieb podlieha úprave práv a povinností Príjemcov, ktoré upravujú základné pravidlá správania Príjemcov Služieb. V prípade platených a dodávaných Služieb a tovaru sa informácie o cene objednaného tovaru alebo služby vrátane DPH nachádzajú v cenníku Poskytovateľa, aktuálnom v čase tvorby objednávky.

1.8. Základný rozsah Služieb poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi bezplatne a bez objednávky. Na užívanie týchto Služieb sa Registrácia Príjemcu nevyžaduje. Tieto Služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo ukončené bez náhrady.

1.9.Platené Služby poskytuje Poskytovateľ Príjemcovi odplatne na základe objednávky a jej následného potvrdenia Poskytovateľom, a zaplatenia ceny Služby na základe vyhotovenej zálohovej faktúry.

1.13. Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi Poskytovateľom a Príjemcom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti jej účastníkov, najmä využitím webového sídla alebo elektronickej pošty. 

1.14. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku a od okamihu začatia užívania Služieb Príjemcom aj týmito VOP, ktorých súčasťou sú cenníky a iné dokumenty nadväzujúce na VOP. VOP sú súčasťou uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej tiež len „zmluva“) a tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, ak nie je výslovne dohodnuté inak a v prípade Príjemcu, ktorý je spotrebiteľom, tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej so spotrebiteľom, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), ak nie je výslovne dohodnuté inak. Poskytovateľ uchováva zmluvnú dokumentáciu (dokumenty o registrácii a objednávky) a VOP po dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení.

1.15. VOP platia obdobne pre užívateľov všetkých internetových služieb poskytovaných Poskytovateľom na všetkých ostatných internetových stránkach Poskytovateľa.

1.16. Poskytovateľ informuje Príjemcov, ktorí sú spotrebiteľmi, v zmysle § 3 ods. 1 písm. t) zákona č. 102/2014 Z.z., o tom, že pokiaľ je spotrebiteľ toho názoru, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na alternatívne riešenie sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Predtým je povinný obrátiť sa písomne na Poskytovateľa, až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu neobdrží spotrebiteľ odpoveď vôbec, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov. Hodnota sporu musí presahovať 20 eur. Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v zozname vedenom na webstránke Ministerstva hospodárstva. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať aj prostredníctvom platformy na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok II

Objednávka Služby, uzatvorenie zmluvy

2.1 Poskytovateľ poskytuje Služby na základe zmluvy uzavretej s Príjemcom. Zmluva sa uzatvára:

  • v prípade neregistrovaného Príjemcu momentom začatia užívania Služby (začatia užívania bezplatne verejne prístupného obsahu), ktorým Príjemca mlčky udeľuje súhlas s VOP;

2.2 Začatím užívania Služby Príjemca potvrdzuje, že akceptuje VOP, že sa riadne oboznámil s ich znením, platným v čase odoslania žiadosti alebo začatia užívania Služby, a že sa týmito VOP, ktoré sú obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom.

2.3 Neregistrovanému Príjemcovi Poskytovateľ poskytuje bezplatný rozsah Služieb bez objednávky a možnosť prístupu k bezplatne verejne prístupnému obsahu. 

2.4 Registrovanému Príjemcovi, ktorý si nezakúpil žiadnu z platených Služieb alebo tovarov, poskytuje Poskytovateľ základné Služby bez objednávky a bezplatne možnosť prístupu k bezplatne verejne prístupnému obsahu a účasť v diskusnom fóre, pričom uvedené Služby nie sú nárokovateľné a môžu byť kedykoľvek zmenené bez náhrady.

2.5 Objednávka platených služieb:

a) Na webovom sídle Poskytovateľa sú zverejnené všetky všeobecné a osobitné predzmluvné informácie týkajúce sa podmienok nákupu tovarov alebo objednania Služieb. Pred začatím postupu vytvárania Objednávky má teda Príjemca k dispozícii všetky informácie, ktoré vyžaduje zákon č. 22/2004 Z.z., ako aj zákon č. 102/2014 Z.z.

b) Registrovaný Príjemca v prípade objednania platených Služieb (služby aj tovar), vyplní elektronický formulár Objednávka s povinnosťou platby prístupný na Portáli Poskytovateľa, do ktorého doplní požadované identifikačné údaje (najmä užívateľské meno a heslo, meno a priezvisko, e-mailovú adresu), typ a rozsah služby (počet licencií, resp. počet objednaných kusov) a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Pri vypĺňaní Objednávky v rámci objednávkového formulára má Príjemca poskytnuté predzmluvné informácie o hlavných vlastnostiach tovaru alebo Služby, o celkovej cene vrátane všetkých nákladov, ktoré bude musieť uhradiť v súvislosti so zmluvou či informácie o zákonnej zodpovednosti Poskytovateľa za vady tovaru. Príjemca je tiež informovaný o nákladoch na doručenie tovaru a iných nákladoch a poplatkoch, ktoré musí uhradiť a tiež o tom, že náklady na vrátenie tovaru späť Poskytovateľovi v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Príjemca. Odoslaním objednávky potvrdzuje Príjemca, že akceptuje výšku ceny za zriadenie alebo poskytovanie Služby podľa aktuálneho cenníka prístupného na webových stránkach Poskytovateľa, VOP služby, že sa oboznámil s ich znením platným v čase odoslania objednávky a že sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom.

c) Príjemca, ktorý je fyzickou osobou, pri vypĺňaní registračného formulára (neplatené služby), pri vypĺňaní objednávkového formulára (platené služby), poskytuje Poskytovateľovi svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa) a berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované Poskytovateľom ako prevádzkovateľom na účel plnenia zmluvy alebo vykonania úkonov potrebných pred vznikom zmluvy (platená služba) prípadne súhlasu so spracúvaním osobných údajov (neplatená služba). Ochrana osobných údajov je predmetom osobitného dokumentu. V objednávke musí Príjemca výslovne udeliť súhlas s týmito VOP, inak nebude jeho objednávka v informačnom systéme Poskytovateľa vôbec zaznamenaná a spracovaná.

d) Poskytovateľ Príjemcovi bezodkladne elektronicky potvrdí prijatie Objednávky služieb. V prípade produktov/služieb na báze predplatného Poskytovateľ Príjemcovi vystaví zálohovú faktúru ako podklad pre zaplatenie ceny za zriadenie a poskytovanie platených Služieb podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju Príjemcovi na adresu uvedenú v Objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v Objednávke. Po úhrade zálohovej faktúry Poskytovateľ zriadi Príjemcovi prístup k Službám a začne poskytovať platené Služby. Zároveň vystaví Príjemcovi aj riadny daňový doklad (faktúru), ktorú mu doručí na adresu uvedenú v Objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v Objednávke.

e) V prípade Objednávky hmotného tovaru (t.j. časopis), Poskytovateľ doručí Príjemcovi objednaný tovar až po riadnom zaplatení kúpnej ceny za tento tovar (buď na základe bezhotovostnej platby na účet Poskytovateľa alebo hotovostnou platbou zaplatenou kuriérovi).

f) Poskytovateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, avšak najneskôr v deň dodania tovaru, pošle Príjemcovi, ktorý je spotrebiteľom, na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku, ktoré bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v §6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. Prílohou tohto potvrdenia bude aj potvrdený objednávkový formulár Príjemcu. Zároveň vystaví Príjemcovi aj riadny daňový doklad (faktúru), ktorú mu doručí na adresu uvedenú v objednávke, resp. elektronicky emailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2.6 Zmluva sa uzatvára s platnosťou na jeden rok v slovenskom jazyku. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Príjemcom sa realizuje v slovenskom jazyku.

2.ý Poskytovateľ ukladá zmluvy (dokumenty o registrácii, objednávky a potvrdenia) a VOP po dobu trvania zmluvného vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení a je Príjemcovi dostupná na požiadanie.

Článok III

Cena, Platba Poplatku

3.1 Cena za zriadenie a poskytovanie platenej Služby poskytovanej Príjemcovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa prístupného na webových stránkach Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník a výšku cien za Službu za podmienok VOP. Uvedené oprávnenie Poskytovateľa nie je dané pre prípady už potvrdených Objednávok Príjemcu na jednorazovú dodávku tovaru alebo Služby.

3.2 Vytvorením Objednávky a súhlasom s týmito VOP Príjemca udeľuje zároveň súhlas s elektronickou fakturáciou. Faktúra s elektronickým podpisom Poskytovateľa bude Príjemcovi zaslaná emailom na emailovú adresu uvedenú v registrácii/Objednávke.

3.3 Po obdržaní objednávky Príjemcu Poskytovateľ vystaví proforma (preddavkovú) faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za zriadenie a poskytovanie Služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní a zašle ju na Príjemcom uvedenú adresu v Objednávke. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle Poskytovateľ Príjemcovi na adresu uvedenú v objednávke daňový doklad.

3.4 Príjemca sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu za poskytovanú platenú Službu podľa zmluvy a / alebo aktuálneho cenníka Poskytovateľa najneskôr k dátumu splatnosti daňového dokladu (preddavkovej faktúry). Dňom zaplatenia / platby ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu Poskytovateľa.

3.5 Pokiaľ nebude vyfakturovaná čiastka ceny pripísaná v prospech bankového účtu Poskytovateľa tridsiaty (30.) deň od dátumu vystavenia proforma faktúry, zmluva na poskytovanie platených služieb stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť.

3.6 Ak nie je uvedené v Objednávke inak, je účtovaným (zúčtovacím) obdobím za poskytovanie platenej služby jeden (1) kalendárny rok, ak ide o dohodu o predplatnom.

3.7 Pri platbe zo zahraničia je Príjemca povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu Poskytovateľa pripísaná úhrada za poskytnutú platenú Službu v plnej výške.

3.8 O spôsoboch platby bude Príjemca informovaný v platobnom procese. Poplatok môže byť uhradený:

a) jednorazovým prevodom z účtu Príjemcu na účet Prevádzkovateľa uvedený v zálohovej faktúre;

3.9 Prístup k objednaným Službám podľa čl. 2.6 a) – d) bude aktivovaný bezodkladne, po uskutočnení týchto krokov:

a) vyplnenie a potvrdenie Objednávky zo strany Príjemcu,

b) pripísanie sumy Poplatku na účet Poskytovateľa.

3.10 V prípade, že Príjemca vyplní a potvrdí Objednávku v súlade s čl.3.9 b), Poskytovateľ má nárok na úhradu Poplatku bez ohľadu na to, či Príjemca skutočne využíva poskytované Služby.

Článok IV

Práva a povinnosti Poskytovateľa

4.1 Poskytovateľ je povinný umožniť Príjemcovi prístup ku všetkým Službám za podmienok uvedených v týchto VOP.

4.2 Poskytovateľ garantuje Príjemcovi prístup k službám podľa čl. 2.6 b), c) a d) len pre prípad, že sa Príjemca prihlási prostredníctvom svojho Užívateľského konta zadaním emailovej adresy a hesla (prístupového kódu).

4.3 Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah vložený do Portálu Príjemcom, ale s ohľadom na svoje zákonné povinnosti ustanovené najmä v ustanovení § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (zákon o elektronickom obchode), v znení neskorších predpisov, je oprávnený obsah Portálu (najmä diskusie a adresárov) monitorovať a akékoľvek príspevky či informácie (najmä porušujúce VOP, právne predpisy alebo dobré mravy) odstrániť.

4.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, najmä okolností spôsobených vyššou mocou. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatnému spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré Príjemca používa.

4.5 Poskytovateľ je oprávnený informovať Príjemcu prostredníctvom e-mailu o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, respektíve o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k službám a o aktuálnych ponukách produktov a služieb Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Informácie komerčnej komunikácie môžu byť elektronickou poštou doručované len v prípade, ak si ich Príjemca vopred vyžiadal.

4.6 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Príjemcu k službám v prípade, ak Príjemca poruší ktorýkoľvek zo záväzkov podľa článku V. alebo v prípade ak Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k službám používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.

4.7 V prípade, ak Príjemca poruší ktorýkoľvek zo záväzkov podľa čl. 5.3 a 5.4, vzniká Poskytovateľovi voči Príjemcovi nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie, t.j. za každý neoprávnený prístup k Predplatnému najmä v dôsledku zverejnenia alebo sprístupnenia prístupových údajov Príjemcu tretím osobám. Za porušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako považuje aj iná forma sprístupnenia údajov uvedených v spoplatnených častiach Portálu tretím osobám, napríklad preposlanie ich obsahu formou emailovej správy tretím osobám, nezabezpečenie dostatočnej ochrany a utajenia prístupových údajov Príjemcu, či obsahu spoplatnených častí portálu zo strany Príjemcu a pod. Príjemca je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do troch dní odo dňa obdržania výzvy Poskytovateľa. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

4.8 Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia Príjemcovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služby, odstrániť obsah Príjemcu a zablokovať prístup Príjemcu k Službe najmä pri zneužití Služby alebo podozrení na zneužitie Služby Príjemcom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných VOP alebo právnymi predpismi.

Článok V

Práva a povinnosti Príjemcu

5.1 Príjemca je povinný sa zoznámiť s VOP pred začatím užívania Portálu alebo služby. Portál alebo Služby môže užívať len Príjemca, ktorý pri ich užívaní dodržiava tieto VOP a právne predpisy, k čomu sa Príjemca zaväzuje.

5.2 Portál je určený na použitie Príjemcami v Slovenskej republike. 

5.3 Príjemca má za predpokladu úhrady Poplatku za príslušné obdobie právo na prístup k objednaným službám. Službu podľa čl. 2.6 b), c) a d) je prostredníctvom jedného prístupového kódu (hesla) oprávnený využívať výlučne len Príjemca. Ak je Príjemcom právnická osoba, túto službu je oprávnená využívať len jedna Príjemcom určená fyzická osoba. Takto určená fyzická osoba môže byť počas doby platnosti dotyčnej služby Príjemcom (právnickou osobou) zmenená. Zmena podľa predchádzajúcej vety musí byť bezodkladne ohlásená Poskytovateľovi. Príjemca nie je oprávnený zdieľať Službu s akoukoľvek inou osobou ani umožniť užívanie Služby prostredníctvom svojho prístupového kódu (hesla) tretej osobe. Službu podľa čl. 2.6 b), c) a d) sú oprávnení využívať výlučne len Príjemca alebo ním určené fyzické osoby, ktorých e-mailovú adresu zadá pre tento účel v Užívateľskom konte.

5.4 Príjemca sa zaväzuje, že prístupový kód (heslo) ani súčasti služieb podľa čl. 2.6 b), c) a d) žiadnym spôsobom nezverejní ani nesprístupní tretej osobe. Príjemca je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu (hesla) a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Príjemca poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl. 4.8 a nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

5.5 V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Príjemca povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia Príjemca podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný prideliť Príjemcovi nový prístupový kód (heslo) k službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu (hesla).

5.6 Príjemca nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Príjemcom alebo ním určenou osobou na užívanie služieb na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania služieb, ako aj za pravdivosť a správnosť Príjemcom poskytnutých údajov pri registrácii prostredníctvom Užívateľského konta a v komunikácií s Poskytovateľom.

Článok VI

Doba užívania Služby, podmienky a spôsob reklamácie

6.1 Zmluva je uzatvorená na dobu jedného kalendárneho roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade zmluvou alebo VOP.

6.2 Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, alebo písomným odstúpením od zmluvy.

6.3 Príjemca, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy na diaľku o poskytovaní elektronického obsahu dodávaného inak ako na hmotnom nosiči. Príjemca – spotrebiteľ berie na vedomie, že uvedené právo zaniká v prípade, ak Príjemca- spotrebiteľ bol Poskytovateľom prostredníctvom objednávkového formulára riadne poučený, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca Príjemca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení a Príjemca – spotrebiteľ aj udelil svoj výslovný súhlas na začatie poskytovania elektronického obsahu dodávaného inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (tj. pred uplynutím 14 dní od uzavretia zmluvy na diaľku o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči).

6.4 V prípade uzavretia zmluvy na diaľku o dodaní hmotného tovaru je Príjemca, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpenie od zmluvy týkajúce sa časopisu Odpadové hospodárstvo je možné do 14 dní od prevzatia prvého zakúpeného výtlačku. Na odstúpenie od zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť formulár v prílohe týchto VOP.

6.5 Príjemca, ktorý nie je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy len v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

6.6 Porušenie ustanovení týchto VOP Príjemcom je porušením zmluvy a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu a / alebo zastaveniu poskytovania služby. Pokiaľ VOP neustanovujú inak, je Poskytovateľ oprávnený zmluvu jednostranne ukončiť s okamžitou účinnosťou (okamžité odstúpenie od zmluvy) a Príjemca stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, resp. Poskytovateľ nestráca nárok na zaplatenie ceny za službu za celé fakturačné obdobie. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Príjemcu o okamžitom prerušení alebo zastavení poskytovania služby, a to na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke, pokiaľ Príjemca preukázateľne neuviedol Poskytovateľovi inú emailovú adresu.

6.7 Okamžité ukončenie zmluvy zo strany Poskytovateľa je vykonaná aj okamihom, keď Poskytovateľ v súlade s VOP zastaví Príjemcovi poskytovanie Služby a zablokuje prístup Príjemcu k službe v prípade porušovania pravidiel poskytovania internetových služieb alebo používania Portálu zo strany Príjemcu alebo spôsobu využívania Služieb, ktoré je možné považovať za rozporné so zákonom, dobrými mravmi, či poctivým obchodným stykom. Zo strany Príjemcu je výpoveď zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy, v prípade Príjemcu – spotrebiteľa zo zákonných alebo zmluvných dôvodov, uskutočnená doručením príslušného prejavu vôle s uvedením čísla faktúry Poskytovateľovi na adresu Poskytovateľa; v prípade odstúpenia zmluva zaniká okamihom, kedy Príjemca prejaví vôľu k jej ukončeniu a jeho prejav vôle je doručený Poskytovateľovi.

6.8 Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Príjemcu na používanie služby.

6.9 Zrušením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, ochrany dôverných informácií a ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po odstúpení/výpovedi (predovšetkým povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred odstúpením/vypovedaním zmluvy). Poskytovateľ nie je po zrušení zmluvy povinný vracať akúkoľvek čiastku ceny prijatej od Príjemcu, iba ak zmluva či zákon stanovuje výslovne inak. Všetky, do doby zrušenia zmluvy nevyfakturované a / alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy budú vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní po zrušení zmluvy.

6.10 Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti Príjemcom – spotrebiteľom, podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI – ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

6.11 Príjemca je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k službám u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom emailovej správy odoslanej na adresu: info@proenviro.eu.

6.12 Príjemca je povinný v emailovej správe odoslanej podľa ods. 1 tohto článku presne špecifikovať, v čom spočíva (spočívala) reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.

6.13 Reklamácia Príjemcu sa považuje za opodstatnenú, ak Príjemca nemal prístup k službám podľa čl. 2.6 b), c) a d) po dobu dlhšiu ako 72 po sebe nasledujúcich hodín. To neplatí, ak vada bola spôsobená okolnosťami, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá.

6.14 Poskytovateľ je povinný doručiť Príjemcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Príjemca má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.15 V prípade, ak je reklamácia Príjemcu opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Príjemcovi náhradu formou predĺženia prístupu k službám o dobu, počas ktorej Príjemca nemal v dôsledku vád prístup k službám. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Príjemcu informovať.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a za škodu

7.1 Poskytovateľ zodpovedá Príjemcovi za umožnenie prístupu k platenej službe v rozsahu podľa zmluvy a VOP a za to, že je oprávnený poskytnúť službu.

7.2 Poskytovateľ výslovne upozorňuje Príjemcu a Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a) informácie sprístupňované Poskytovateľom na Portáli nie sú záväzné a majú informatívny charakter;

b) Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť týchto informácií;

c) Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah Príjemcu;

d) Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje Príjemcovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie Portálu, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie Služieb, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre Príjemcom zamýšľaný účel;

7.3 Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že užíva Službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb Príjemcom.

7.4 Príjemca ďalej berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za vady Služby, ani za straty dát Príjemcu či iné škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené najmä používaním Služby, využitím výsledkov získaných pomocou Služby, porušením záväzkov Príjemcu z VOP, neúplnosťou alebo neaktuálnosťou informácií sprístupnených na Portáli, stratou či užívaním dát, prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania služby Príjemcovi. Zodpovednosť za škodu zo strany Poskytovateľa pri poskytovaní Služby podľa týchto VOP nie je teda v prípadoch ďalej uvedených daná a Poskytovateľ nehradí žiadne škody (vrátane ušlého zisku).

7.5 V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči Príjemcovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie Služby; túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania Služby. Príjemcovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky Poskytovateľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za vady služby a za škodu sú uvedené vo VOP, najmä v ustanoveniach tohto článku VOP.

7.7 V prípade porušenia povinností Poskytovateľa, na ktoré sa nevzťahujú vylúčenia zodpovednosti za škodu a limitácie náhrady škody podľa VOP či zákona a kedy z takéhoto porušenia vznikne Príjemcovi preukázateľne škoda, má Príjemca právo požadovať na poskytovateľovi iba zaplatenie skutočne preukázaných priamych škôd (nie ušlého zisku) s výnimkou škody vzniknutej okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a prípadov podľa § 374, § 376, 384 a 385 Obchodného zákonníka, vzniknutých preukázateľne zavinením Poskytovateľa.

7.8 Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú jemu samému, Poskytovateľovi či tretej osobe najmä obsahom Príjemcu, ako aj tým, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje. Príjemca zodpovedá Poskytovateľovi v plnom rozsahu aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorej umožnil užívanie služby. Náhradu škody je Príjemca povinný uhradiť ihneď po výzve Poskytovateľa.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

8.1 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé alebo sčasti neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Pre prípadné spory z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiace bola dohodnutá výlučná právomoc slovenských súdov.